TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 1/ Chương trình đại hội 2/ Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2022 3/ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 4/ Báo cáo tài chính năm 2021
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 9/ Báo cáo KQHĐKD năm 2020 & phương hướng năm 2021 10/ Báo cáo công tác kiềm soát 11/ Báo cáo tài chính năm 2020 12/ Dự thảo nghị quyết Đại hội năm 2021
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 1/ Thư mời mời tham dự đại hội 2/ Giấy đăng ký tham dự đại hội 3/ Giấy ủy quyền tham dự đại hội 4/ Chương trình đại hội 5/ Điều lệ KCN Dầu Giây năm 2021 6/ Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021 7/ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 8/ Quy chế quản lý nội bộ năm 2021
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Thông báo mời tham dự đại hội Giấy đăng ký tham dự đại hội Giấy ủy quyền tham dự đại hội Chương trình đại hội Báo cáo DHDCD thường niên năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2019 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Thông báo mời tham dự đại hội Giấy đăng ký tham dự đại hội Giấy ủy quyền tham dự đại hội Chương trình đại hội Báo cáo DHDCD thường niên năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
Trang đầuTrang trước12Trang sauTrang cuối
Trang thứ 1 trong 2 trang