TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Thông báo mời tham dự đại hội Giấy đăng ký tham dự đại hội Giấy ủy quyền tham dự đại hội Chương trình đại hội Báo cáo kết quả SXKD 2017 Bảng cân đối kế toán 2017 Báo cáo hoạt động của HĐQT Báo cáo của Ban kiểm soát
Thông báo mời ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Mẫu Giấy đăng ký tham dự đại hội Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội